مرکز دريافت شيرکوشک هزار
مرکز دريافت شيرکوشک هزار
سکوشيرکوشک هزار
مرکز دريافت شيرکوشک هزار
مرکز دريافت شيرکوشک هزار
سکوي شيرکوشک هزار


سکو کوشک هزار بيضا ء